Focal - wymień stare na nowe

Regulamin promocji "Focal Wymień stare na nowe”

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Promocji pod hasłem „FOCAL Wymień stare na nowe” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną) jest

FNCE S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).

 • 2 Termin, miejsce i cel Akcji Promocyjnej
 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stacjonarnych sklepach współpracujących z FNCEA.
 2. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od godziny 00:01 dnia 04.09.2023 do godziny 23:59, dnia 30.09.20233.

 

 • 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej
 1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują zasady, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 

 • 4 Zasady promocji
 1. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży następujących, wyłącznie nowych produktów: Focal Utopia 2022, Focal Stellia, Focal Clear MG, Focal Bathys, Focal Celestee dostępne w ofercie organizatora akcji promocyjnej zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”.
 2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu produktu promocyjnego z oferty Sklepu Organizatora i dostarczy do Sklepu Organizatora dowolne zużyte, ale działające słuchawki (zwane dalej „Zużytym sprzętem”) uprawniony będzie do otrzymania rabatu w wysokości wymienionej poniżej, który będzie naliczany od ceny regularnej brutto produktu biorącego udział w promocji:
  1. Focal Utopia 2022 – 5000 zł
  2. Focal Stellia - 3500 zł
  3. Focal Clear MG – 1400 zł
  4. Focal Bathys – 800 zł
  5. Focal Celestee – 1200 zł
 3. Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora, co Uczestnik potwierdza pisemnie w kuponie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik 1)
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
 5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.
 6. Rabat jest jednorazowy tzn., że przysługuje wyłącznie jeden raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej.
 7. Informacje na temat każdego produktu można znaleźć na stronie internetowej sklepów współpracujących z FNCE S.A.
 8. Pytania dotyczące tej Akcji promocyjnej powinny być kierowane bezpośrednio do specjalistycznego sklepu/sklepu stacjonarnego współpracującego z FNCE S.A. i biorącym udział w akcji promocyjnej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym czasie nawet bez dotrzymywania terminów, w całości lub w części lub w celu modyfikacji kursów walut.

 

 • 5 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa.

 

 • 6 Reklamacje i wymiana towarów
 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 dni od jej zakończenia u organizatora lub pod adresem e-mail: info@fnce.pl z tematem wiadomości „FOCAL Wymień stare na nowe”. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie elektronicznej w Sklepie Współpracującym powinny zawierać dopisek „FOCAL Wymień stare na nowe” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, ani również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

 • 7 Reklamacje dotyczące towarów i usług
 1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w Sklepie Organizatora.
 2. Sklep Organizatora wprowadza dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów promocyjnych zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnych w Sklepie Organizatora.
 3. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym organizatora, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. Nr 2012, poz. 1225 ze zmianami) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
 4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów ustawy.
 • 8 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w przypadku reklamacji towaru lub usługi jak również celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

 

 • 9 Dane osobowe
 1. Regulamin Akcji promocyjnej „FOCAL Wymień stare na nowe” dostępny jest w sklepach współpracujących z FNCE S.A.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2023 r.

 

Załącznik 1

 

Kupon promocyjny akcji „FOCAL Wymień stare na nowe” Potwierdzam, że Uczestnik oddał Zużyty Sprzęt elektroniczny zgodny z zapisami Regulaminu „FOCAL Wymień stare na nowe”

 

Marka i model oddanego urządzenia ………………………..

Data………………………………………….

Podpis pracownika…………………………..